V súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. „o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“  v nadväznosti na účinnosť zákona č. 136/2010 Z.z. „o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti pri nákupe, predaji a spracovaní húb sa udeľuje na dobu neurčitú. 

            S účinnosťou od 1.6.2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:

- podľa § 16 ods. 31 cit. zákona č. 355/2007 Z.z. osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú. 

- podľa § 63 a) zákona 355/2007 Z.z. osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31.5.2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31.52010 a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia  takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia. Platnosť osvedčenia o odbernej spôsobilosti s dobou platnosti do 30.5.2010 alebo skôr, končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.