V súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. „o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia“ v nadväznosti  na účinnosť zákona č. 136/2010 Z.z.  „o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi  toxickými a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami sa udeľuje na dobu neurčitú.

     S účinnosťou od 1.6.2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:
- podľa § 16 ods.31 cit. zákona  355/2007 Z.z. osvedčenie v odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.

- podľa § 63 a  zákona 355/2007 Z.z.   osvedčenia v odbornej spôsobilosti vydané a platné do 31.5.2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.  To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená  do 31.5. 2010 a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia  takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva  SR o zmenu časti osvedčenia. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. 5. 2010 alebo skôr,  končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.