Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách

Dňa 21.4.2010 sa uskutočnila 1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému "Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách" Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča. Hlavným organizátorom bol odbor školstva, kultúry  a športu MsÚ v Prešove.

Na konferencii odzneli témy týkajúce sa zdravej výživy detí a mládeže pohybovej aktivity a správneho držania tela, prevencie drogových závislostí, dentálnej hygieny. Zároveň boli prezentované programy a projekty, ktoré sa realizujú v MŠ a ZŠ.

RÚVZ so sídlom v Prešove sa na konferencii zúčastnil s aktívnou účasťou. PhDr. Nataša Devečková, oddelenie podpory zdravia, vo svojom vystúpení oboznámila 150 účastníkov konferencie s realizáciou primárnej prevencie drogových závislostí, s metódami a formami práce v tejto problematike v  základných školách.