European Immunization Week logo - English

Európsky imunizačný týždeň v roku 2010

Elimináciu osýpok a rubeoly do konca roka 2010 si dáva za cieľ Európsky imunizačný týždeň - EIW, do ktorého sa štvrtýkrát zapája aj Slovenská republika. Kampaň EIW, ktorý sa uskutoční od 24. apríla do 1. mája, je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách.

Cieľ Európskeho imunizačného týždňa:

 • nárast zaočkovanosti

 • zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým dokážeme vďaka očkovaniu úspešne predchádzať

 • eliminácia tzv. vakcinačných dier                                                                                         

 • odpoveď na antivakcinačné aktivity                                      

Očkovanie 

 • patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny                                               

 • je to jedno z najefektívnejších opatrení, ktoré:

 • znižujú chorobnosť                                                                                      

 • znižujú úmrtnosť                                                                                          

 • znižujú počet hospitalizácií  

 • znižujú počet komplikácií

 • znižujú počet invalidity

 • znižujú náklady na liečbu

Pravidelné očkovanie na Slovensku

Ochorenie (vakcína)

Začiatok pravidelného očkovania v SR

Diphteria toxoid (záškrt)

1946

Pertussis (čierny kašeľ)

1951

BCG (tuberkulóza)

1953

Polio (detská obrna) (IPV)

1957

Tetanus toxoid

1958 (DiTePer)

Polio (detská obrna) (OPV)

1960

Morbilli (osýpky)

1969

Rubeola (ružienka)

1982-1983 dievčatá

1985

Parotitis (mumps)

1987

VHB (vírusová žltačka B)

1986 rizikové skupiny

1998 dojčatá

2004 adolescenti

Hemofilové invazívne infekcie

2000

Polio (detská obrna) IPV

2000

Pneumokokové invazívne ochorenia

2008

V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom 40. rokov. Od roku 1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program, ktorý zahŕňa okrem očkovania aj:

 • kontrolu zaočkovanosti

 • sledovanie nežiadúcich účinkov po očkovaní

 • hodnotenie imunitného stavu populácie

 • sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním

 • sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí

 • eliminovať až eradikovať (vykoreniť) infekčné ochorenia  systematickým zabezpečením efektívnej imunizácie detí a dospelých.

Aktívna imunizácia (očkovanie) aj naďalej zostane  najefektívnejším preventívnym opatrením v ochrane ľudí pred šírením hlavne infekčných chorôb.

Aktivity týždňa sa budú na Slovensku realizovať pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Pracovná skupina pre imunizáciu ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie. Na realizáciu aktivít EIW zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania participujú aj všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

V prípade pochybností a nejasností v oblasti očkovania je možné obrátiť sa so svojimi otázkami jednak na svojho ošetrujúceho lekára alebo na náš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - oddelenie epidemiológie ( 7580335, 7580345, www.ruvzpo.sk). 

                                                                                    

  

Našim prvoradým cieľom je udržať vysokú zaočkovanosť a v NIP pokračovať v súlade s odporúčaniami SZO a EÚ.

 

 

                                                                                     MUDr. Alena Ľaľová

                                                                                 vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Prešov