Mimoriadna cielená kontrola na dodržiavanie hygienických požiadaviek v domovoch sociálnej starostlivosti, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti (charitné, hospice a pod.), ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia

 

Na základe listu ÚVZ SR Bratislava č. 2009/2250 zo dňa 14. 09. 2009 vo veci vykonania mimoriadnej cielenej kontroly na dodržiavanie hygienických požiadaviek  v v domovoch sociálnej starostlivosti, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia  pracovníčky oddelenia hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov vykonali v  mesiaci  september v termíne od 21. 9. 2009 do 25. 9. 2009 štátny zdravotný dozor v uvedených zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby.    

Realizácia mimoriadnej úlohy: 

V rámci  plnenia mimoriadnej úlohy so zameraním  na dodržiavanie hygienických požiadaviek v DSS, DD a domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia boli vykonané kontroly v 13 zariadeniach v okresoch Prešov a Sabinov. 

Najčastejšie zisťované nedostatky:  

Ani v jednom prekontrolovanom zariadení nebola zdokumentovaná zhodnotená   výživová hodnota stravy na základe výživových faktorov - energia, bielkoviny, tuky  a sacharidy v rámci   týždenného jedálneho lístka v konfrontácii s ohľadom na vek, resp. fyziologické potreby klienta.

Zo zistenia skutkového stavu vyplynuli nápravné opatrenia na predloženie:

  • jedálnych lístkov a  priemerných hodnôt obsahu energie, bielkovín, tukov a cukrov podľa odporúčaných výživových dávok za časové obdobie jedného týždňa.

a)  Počet uložených opatrení : 12, opatrenia splnené v termíne do 28. 9. 2009. 

b)   Počet uložených sankcií : 0 z dôvodu, že nebolo zistené porušenie platnej legislatívy. 

c) Počet uložených blokových pokút: 0 z dôvodu, že nebolo zistené porušenie platnej legislatívy. 

d)   Výsledky laboratórnych rozborov : nevykonané, nakoľko dňa 17. 9. 2009 došlo  z ÚVZ SR upresnenie k mimoriadnej kontrole DSS, že zhodnotenie výživovej hodnoty stravy je potrebné vykonať na základe prepočtu  energetickej hodnoty, bielkovín, tukov a sacharidov týždenného jedálneho lístka inventórnou metódou. 

Všetky prevádzky predložili v stanovenom termíne jedálne lístky k sledovanému obdobiu  od 7. 9. 2009 do 13. 9. 2009 a vypočítané priemerné hodnoty obsahu energie, bielkovín, tukov a cukrov pripravovanej a podávanej stravy. Išlo o zariadenia  s poskytovaním celodennej stravy podávanej 5 x/deň. 

Na základe zhodnotenia výživovej hodnoty stravy z predložených podkladov za jeden kalendárny týždeň je možné konštatovať, že klienti jednotlivých zariadení mali zostavené jedálne lístky tak, že priemerné hodnoty vypočítané inventórnou metódou sledovaných výživových faktorov (obsah energie, bielkovín, tukov a cukrov) za 1 kalendárny týždeň  boli v súlade s odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľov SR. V sledovaných ukazovateľoch neboli zistené odlišnosti nad povolené rozpätie od 5 ℅ do 10 ℅.