Mimoriadna cielená kontrola v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných reťazcov v  Slovenskej republike – správa o vykonaných kontrolách 

            Dňa 23.9.2009 bol  na RÚVZ so sídlom v Prešove doručený prípis ÚVZ SR značky OHVBPKV/6837/2009 zo dňa 23.09.2009 vo veci vykonania kontrol so zameraním sa na dodržiavanie hygienických požiadaviek skladovania, manipulácie a predaja potravín patriacich podľa zákona 152/1995 Z.z. o potravinách do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva, na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie a predaj pokrmov podľa zákona 355/2007 Z.z. a na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie a predaj potravín (lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlina) pripravovaných a predávaných v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov v  obchodných reťazcoch v Slovenskej republike.

Kontroly boli vykonané v okresoch Prešov a Sabinov v termíne od 05.10 – 07.10.2009 so zameraním sa na:

1.    dodržiavanie hygienických požiadaviek skladovania, manipulácie a predaja potravín patriacich podľa zákona 152/1995 Z.z. o potravinách do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných reťazcov na Slovensku - t. j. ide najmä o potraviny na osobitné výživové účely, vrátane dojčenskej a detskej výživy, výživové doplnky, čaje z liečivých bylín, minerálne vody, pramenité vody, balenú pitnú vodu, lahôdky, čerstvé cukrárske výrobky, zmrzlinu, pričom v prípade lahôdok, čerstvých cukrárskych výrobkov, zmrzliny ide o potraviny nevyrábané v príslušnej prevádzke, ktoré sú buď

  1. originálne spotrebiteľsky balené výrobcom a predávané z chladiacich pultov

  2. rozvažované podľa požiadavky spotrebiteľa prostredníctvom pultového predaja

Zistenia z kontroly z výkonu úradnej kontroly:

a)      počet vykonaných kontrol – 5 v týchto obchodných  reťazcoch:

      OD Tesco, Nám. legionárov 1, Prešov

      Hypermarket Tesco Prešov , Volgogradská 7/A, Prešov

      BILLA , Čergovská 1, Prešov

      Lidl , Levočská 12, Prešov

      Lidl , Nám. slobody 84, Sabinov

b)     počet odobraných vzoriek potravín - 6 /počet nevyhovujúcich vzoriek – 0 / príčiny nevyhovenia vzoriek - všetky vzorky vyhovujú hygienickým požiadavkám

c)      počet odobraných sterov – 15 ( 5 z pracovného náradia a povrchov, 10 z nákupných vozíkov / počet nevyhovujúcich sterov 0 / 0 - zistená len bežná mikroflóra )

d)     počet skontrolovaných zariadení jednotlivých obchodných reťazcov-5

e)      počet uložených sankcií/celková suma- 0

f)       počet uložených blokových pokút/ celková suma – 0 eur

      g)   počet uložených opatrení- 0

h)   hygienické nedostatky tentokrát nezistené

i)        zoznam zariadení s najvyšším počtom nedostatkov: hygienické nedostatky neboli zistené   

2. dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie pokrmov vyrábaných, predávaných a/alebo podávaných na priamy konzum v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných reťazcov na Slovensku

Zistenia z kontroly z výkonu štátneho zdravotného dozoru: 

a)      počet vykonaných kontrol -    1

b)     počet odobraných sterov -0 /počet nevyhovujúcich sterov - 0

c)      počet skontrolovaných zariadení jednotlivých obchodných reťazcov- 1( BILLA,

      Čergovská 1, Prešov)

d.)    počet uložených sankcií/celková suma- 0

e)   počet uložených blokových pokút/ celková suma-0

      f )  počet uložených opatrení- opatrenia neboli uložené

g)  najčastejšie zisťované hygienické nedostatky -hygienické nedostatky neboli zistené

      h)  zoznam zariadení s najvyšším počtom nedostatkov -hygienické nedostatky neboli    zistené

Zistenia z kontroly:

V kontrolovaných prevádzkach sa nevyrábajú lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky a zmrzlina , z uvedeného dôvodu neboli kontroly vykonané podľa bodu 3.