Výkon kontroly fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania – správa o vykonaných kontrolách

Dňa 21.9.2009 bol  na RÚVZ so sídlom v Prešove doručený prípis ÚVZ SR značky RKTA/6455/2009 zo dňa 16.9.2009 vo veci výkonu kontrol v zariadeniach spoločného stravovania

 Pracovníčky RÚVZ so sídlom v Prešove vykonali v období od 23. do 25. septembra 2009 v rámci štátneho zdravotného dozoru kontroly v zariadeniach spoločného stravovania - v reštauráciách s poskytovaním stravovacích služieb, ktoré sú situované v centre mesta Prešov a  v  domovoch sociálnych služieb v meste Prešov, v okrese Prešov a  v okrese Sabinov.  

Zistenia z kontroly : 

  1. Počet kontrol zariadení spoločného stravovania - 9, z toho 5 kontrol bolo vykonaných v zariadeniach spoločného stravovania poskytujúcich stravovacie služby v reštauráciách a  4  kontroly  v  domovoch sociálnych služieb.

  2. Počet udelených pokút fyzickým osobám v blokovom konaní - 0.

  3. Počet začatých správnych konaní voči fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám - 0.

  4. Najčastejšie zistené nedostatky pri kontrole fajčenia - pri kontrolách s uvedeným zameraním neboli zistené hygienické nedostatky a bolo zistené dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  5. Počet oprávnených osôb, ktoré kontroly za RÚVZ vykonávali  - 6.