Deratizácia a dezinsekcia rómskych osád

V mesiacoch máj - jún a september - október 2009 sa uskutočnila deratizácia a dezinsekcia v 13-tich osadách okresu Prešov a 5-tich osadách okresu Sabinov. Deratizáciu a dezinsekciu vykonávali zamestnanci ASANARATES s.r.o. za účasti pracovníčok oddelenia podpory zdravia RÚVZ Prešov a komunitných pracovníčok zdravotnej výchovy.

Táto akcia bola realizovaná v rámci plnenia Programu zdravia znevýhodnených komunít.