"Žime zdravo"

V tomto roku sa v 12 ZŠ v meste Prešov začalo s realizáciou projektu "Žime zdravo", ktorý organizuje odbor školstva, kultúry a športu MsÚ Prešov.

RÚVZ so sídlom v Prešove oddelenie podpory zdravia v zastúpení PhDr. Devečková, Mg. Dubecká, M. Juhaščíková a A. Petrovová zabezpečujú odborné prednášky a besedy o správnej výžive a stravovaní, prevencii civilizačných ochorení, prevencii fajčenia a drogových závislostí a stomatohygieny dutiny ústnej.

Prvá etapa sa realizovala v školskom prostredí a druhá etapa v priestoroch Ekoparku v Prešove.

Prvá etapa:

     
     
     
Druhá etapa: