22. marec - Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí v decembri  1992 v Rio de Janeire rezolúciou A/RES/47/193. Členské štáty OSN boli vyzvané, aby v tento deň vyvíjali aktivity, organizovali semináre, prednášky, výstavy, okrúhle stoly a publikovali informačné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov. Od roku 1993 si ho pripomíname u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody.  

Obyvatelia budú mať možnosť oboznámiť sa s problematikou zdravotne nezávadnej pitnej vody a bude im poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti pitnej vody, jej významu pre zdravie človeka, zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva, problematiky úpravy pitnej vody a ochrany vlastného vodného zdroja.

 

Odborné konzultácie a informácie budú záujemcom poskytnuté 23.3.2009 osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,  Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov odboru životného prostredia a zdravia:

Ing. Tatiana Miščíková, č. tel. 7580313

Ing. Adriana Hrabčáková, č. tel. 7580346

Stanislav Mikluš, č. tel. 7580346

Iveta Germušková, č. tel. 7580318

Zlatica Polláková, č. tel. 7580318

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove nebude poskytovať bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody.