Kancelária regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu

 

vedúci oddelenia - zastupujúci: JUDr. Pavel Liška  tel: 051-7580329

  • Predmetom činnosti je sledovanie dodržiavania zákonnosti pri plnení úloh RÚVZ so zameraním na právnu prevenciu, poskytovanie právnych rád vo veciach týkajúcich sa činnosti RÚVZ, poskytovaní konzultácií odborným útvarom úradu, štátnym orgánom a ďalším inštitúciám  pri aplikácii právnych noriem dotýkajúcich sa výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

  • Podieľa sa na vypracovávaní vnútro – organizačných noriem a vedie ich evidenciu, vypracúva, resp. spolupracuje pri príprave všetkých dôležitých zmlúv a dohôd, z ktorých pre úrad plynú záväzky.

  • Vedie dokumentáciu právnych noriem, uznesení vlády a odborných usmernení MZ SR dotýkajúcich sa činnosti ústavu.

  • Zabezpečuje vybavovanie a vedenie sťažnostnej agendy, na základe zistených skutočností pripravuje ďalšie podklady a stanoviská pre opatrenia a rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia.

  • Zabezpečuje a vybavuje agendu slobodného prístupu k informáciám v zmysle zák. č. 211/2001 Z. z.

  • Zabezpečuje zastupovanie úradu v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

  • Podieľa sa na pripomienkovom konaní k legislatívnym úpravám v oblasti celospoločenskej prevencie a ochrany zdravia a na vypracovávaní expertíz a stanovísk pre MZ SR.

  • Podieľa sa na príprave odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a zdravotno-výchovných aktivitách úradu z oblasti zdravotníckeho práva, metodicky riadi sekretariát regionálneho hygienika RÚVZ.

  • Vedie databázové spracovávanie podkladov výkonov RÚVZ a návrhov na sankčné postihy (ISHEM) v rámci svojej územnej pôsobnosti.

  • Vykonáva činnosť týkajúcu sa vnútornej kontroly RÚVZ Prešov so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútro - organizačných noriem.