RÚVZ so sídlom v Prešove   

Zverejňovanie informácií v zmysle zák. NR SR  č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z.).                             

V súlade zo zákonom o slobodnom prístupe k informáciám je RÚVZ   povinný podľa § 5 odst. 1 zverejniť :

a)  spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis  organizačnej štruktúry

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie,

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad  predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje,

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,

Povinné zverejnenie informácií 

 

RÚVZ so sídlom v Prešove je orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva zriadený  zákonom NR SR č. 578/2003 Z. z. , je rozpočtovou organizáciou štátu napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. Sídlo územného obvodu určuje príloha č. 1 zákona  NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov( Prešov a Sabinov).

RÚVZ so sídlom v Prešove riadi regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom úradu pre štátnych zamestnancov. Do funkcie ho vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. RÚVZ so sídlom v Prešove odborne metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji (podľa zákona) 

 

Činnosť RÚVZ so sídlom v Prešove

 

·         monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia

·         vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaní

·         monitoruje kvalitu pitnej vody u obyvateľstva a kvalitu  vody na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách

·         monitoruje vplyv výživy na zdravie ľudí, vykonáva odber vzoriek požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej  bezpečnosti

·         monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad

·         monitoruje požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky

·         vydáva rozhodnutia a záväzné stanoviská

·         prešetruje podozrenia na choroby z povolania

·         schvaľuje prevádzkové poriadky

·         vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone ŠZD

·          nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach

·        prostredníctvom poradne zdravia vykonáva výchovu spoločnosti k zdraviu najmä poradenskou činnosťou

·         prejednáva priestupky a iné správne delikty , ukladá pokuty na úseku verejného zdravotníctva

·         spolupracuje s obcami , samosprávnym krajom a inými orgánmi štátnej správy

·         využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia

·          zriaďuje komisie  na preskúšanie odbornej spôsobilosti

·         zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

·         vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti: úpravne vody, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, pri výrobe kozmetických výrobkov

·         vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu : s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, nákup a predaj húb, prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby

·          vedie register odborne spôsobilých osôb

·          plní špecializované úlohy v odbore  mikrobiológie životného prostredia,  biológie životného prostredia, v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životného prostredia

          

Sídlo organizácie  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Hollého 5

08001 Prešov

 

Podanie žiadosti o poskytnutie informácie možno uskutočniť :

 

 • písomne prostredníctvom pošty
 • písomne osobným podaním v podateľni úradu ( viď vyššie uvedená adresa)
 • ústne do zápisnice v kancelárii regionálnej hygieničky
 • telefonicky v pracovných dňoch od 800  do 1500 hod. na tel. čísle 051/7580310, - 43
 •  faxom na čísle : 051/7733806
 • E- mailom na adrese: 
  • po.podatelna@uvzsr.sk
  • po.sekretariat@uvzsr.sk

RÚVZ so sídlom v Prešove, vedie centrálnu evidenciu žiadostí o poskytnutie informácii v Kancelárii regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu. Žiadosti o poskytnutie informácií sú vybavované v lehotách podľa Zák. č. 211/2000 Z. z.

            Osoby oprávnené poskytovať informácie za RÚVZ v Prešove pre média – tlačové i elektronické sú  : 

 • Mgr. Ing. Jana Mýtniková MPH, MHA - regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. 

 

           Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob informácie žiadateľ navrhuje. Povinnou osobou v zmysle zákona  č. 211/2000 Z. z.  je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby  v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno  pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

           Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená  povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

           V prípade osobného podania žiadosti, povinná osoba písomne potvrdí  podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku   úhrady za  sprístupnenie informácie. 

 

Opravný prostriedok – podanie 

Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti  o poskytnutie informácie je možné podať  v zmysle § 19 zák. č. 211/2000 Z. z.  odvolanie v lehote 15 dní  od doručenia rozhodnutia na Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave prostredníctvom RÚVZ v Prešove. Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok. Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v dôsledku podania odvolania, je preskúmateľne súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku. 

Postup pri vybavovaní ostatných spisov 

RÚVZ v zmysle § 13 zákona  NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v rámci posudkovej činnosti, vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia  v zákonom stanovenej lehote 30 dní ( Správny poriadok – zák. č. 71/1967 Zb. ). Ak sa jedná o jednoduché prípady, môže orgán verejného zdravotníctva  rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania bezodkladne. V zvlášť zložitých prípadoch je možné lehota na rozhodnutie 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán ( ÚVZ SR).

Súhrn predpisov, podľa zamerania jednotlivých oddelení RÚVZ v Prešove, je k dispozícii v samostatnej prílohe.

Sadzobník

            Informácie sa sprístupňujú  bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku  materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi.                            

 

 

Tlač, kopírovanie jednostranne A4

 0,10 €

Tlač, kopírovanie obojstranne  A4

0,17 €

Informácia poskytnutá na diskete

0,50 €k

Informácia poskytnutá na CD

1,33 €

Informácia poskytnutá faxom 

cenník Slovak Telekom s.r.o.

Poštové poplatky

cenník Slovenská pošta a.s.

              Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie ( nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci, nedoslýchaví), sú od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií oslobodené.

Formulár pre podanie žiadosti o poskytnutie  informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám.