Oddelenie hospodársko - technických činností, BOZP, PO a COO

 
                                  Mgr. Róbert Gubač tel: 051 - 7580349
 

Oddelenie hospodársko-technických činností  zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných, prevádzkovo-majetkových, BOZP, PO a COO.  Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno-ekonomických informácií. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu. Pri týchto činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, z ktorých získava podklady na zabezpečenie svojej činnosti.