Hrou proti AIDS

"Hrou proti AIDS" je projekt primárnej prevencie HIV/AIDS. Jeho cieľom je poskytnúť mládeži možnosť netradičným spôsobom, t.j. hrou, osvojiť si základné vedomosti o možnostiach prenosu vírusu HIV, ostatných pohlavne prenosných infekciách, ochrane pred nežiadúcim tehotenstvom  a premýšľať o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách. RÚVZ - oddelenie zdravotnej výchovy s odborom epidemiológie,  v spolupráci s občianským združením RISEN  realizovalo projekt pre stredoškolskú mládež v týchto školách : Súkromná akadémia ul. Petrovanská Prešov, Euroškola ul. Volgogradská Prešov a gymnázium J.A.Raymana Prešov.

Tejto akcie sa zúčastnilo 146 stredoškolákov.

Projekt zaznamenal veľký úspech, vďaka netradičnej forme prezentácie prevencie HIV/AIDS 

Foto O.Onderuš