História

Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ) Prešov je druhým najvýznamnejším zdravotníckym zariadením určeným na prevenciu chorôb a podporu zdravia obyvateľstva na východnom Slovensku. Jeho začiatky súvisia s činnosťou Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave (ŠZSÚ), ktorý zriadil v máji 1942 svoju pobočku pre mikrobiológiu v Prešove ako aj so vznikom Štátnej pohotovosti proti nákazlivým chorobám. Vytvorenie týchto pracovísk súviselo so zlou epidemiologickou situáciou v kraji, ako aj zhoršujúcimi sa pomermi zapríčinenými blížiacim sa vojenským frontom. V roku 1949 sa zriadili pobočky ŠZSÚ vo všetkých krajských mestách, aj v Prešove. Pobočka sa stala hlavnou bázou vznikajúcej slovenskej mikrobiológie, epidemiológie, hygieny a sociálneho lekárstva.

 

Na báze týchto inštitúcií vznikla v roku 1952 (Zákon č. 4/52 Zb) Krajská hygienicko-epidemiologická stanica (KHES) pod vedením MUDr. Emila Manajlova. Mala vtedy okolo 30 zamestnancov, prevažne v mikrobiologických laboratóriách. Súčasne vzniká aj okresná hygienicko-epidemiologická stanica (OHES) v okresoch Prešov a Sabinov. Zlé umiestnenie novovytvorených zariadení a zlá epidemiologická situácia v kraji ovplyvnili ako prioritu výstavby účelovej budovy KHES ako jednej z prvých na Slovensku. Novostavba KHES sa uskutočnila v relatívne krátkom čase - do prevádzky bola uvedená v roku 1955.

 

Územná reorganizácia ČSR a zrušenie prešovského kraja spôsobili zánik KHES. Je ustanovená ako OHES Prešov, do ktorej sú zlúčené bývalé OHES Prešov a Sabinov. Pod týmto názvom plnila úlohy 30 rokov. V roku 1991 sa OHES mení na Ústav hygieny a epidemiológie (ÚHE), s náplňou práce podľa novelizovaného zákona č. 20/66 Zb. Nové obdobie pre ústav nastáva v roku 1994, kedy sa na základe zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. mení na Štátny zdravotný ústav. Zmena v poslaní ústavu nastala aj po roku 1996, kedy vzniká znovu Prešovský kraj. Aj keď s touto zmenou sa náplň práce nemení tak, ako tomu bolo u KHES, predsa len sa znovu stáva ústredným zariadením na poli prevencie chorôb pre celý kraj a pripravuje podklady pre činnosť ako štátneho okresného hygienika Prešov a Sabinov, tak aj pre štátneho krajského hygienika Prešovského kraja.

 

Významná zmena v organizačnej štruktúre ústavu sa uskutočnila v r. 1998, kedy bol odbor klinickej mikrobiológie odčlenený do Nemocnice s poliklinikou Prešov.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je špecializovaným prvostupňovým miestnym orgánom štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí s územnou pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov zriadený podľa § 21  v nadväznosti na Prílohu č. 2 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2004.