Oddelenie hygieny detí a mládeže

 

vedúca oddelenia: MUDr. Gabriela Kováčiková  tel: 051 - 7580361

   

Hygiena detí a mládeže je lekársky vedecký odbor, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o ochranu a upevňovanie zdravia detskej populácie v ich životných podmienkach. Skúma vplyvy životného prostredia vo vzájomnej súvislosti s reakciami detí a mládeže, ich schopnosti prispôsobovať sa im a vyrovnávať sa s nimi.

Náplň činnosti oddelenia:

 • Výkon štátneho zdravotného dozoru nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok v zariadeniach, ktoré poskytujú starostlivosť, výchovu, vzdelávanie, ubytovanie, stravovanie, telesnú výchovu a rekreáciu detí a mládeže a nad ochranou ich zdravia, v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpismi vydanými na jeho vykonanie.

 • Výkon úradnej kontroly potravín podľa zák. NR SR č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov.
 • Príprava podkladov pre posudkovú a rozhodovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva RÚVZ Prešov v oblasti hygieny detí a mládeže, vrátane rozhodovacej činnosti pri ukladaní sankčných opatrení.
 • Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb právnickým a fyzickým osobám, príprava odborných vyjadrení a stanovísk, expertíz, správ a podkladov v otázkach vytvárania a ochrany zdravých podmienok života a práce detí a mládeže.
 • Prešetrovanie podnetov a sťažností  v oblasti hygieny detí a mládeže, podaných na RÚVZ Prešov.
 • Účasť na plnení celoslovenských a regionálnych úloh a projektov v rámci ochrany, podpory a rozvoja zdravia detí a mládeže, ktorých cieľom je na základe zisťovaní, zberu a spracovania dát, údajov a informácií vypracovať opatrenia na posilňovanie zdravia mladej generácie.
 • Spolupráca a súčinnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoji zdravia detí a mládeže s inými oddeleniami RÚVZ  Prešov, s prevádzkovateľmi, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, s vedeckými inštitúciami, SČK a s ďalšími orgánmi a organizáciami.
 • Prezentácia dosiahnutých výsledkov a riešených problémov na odborných podujatiach, účasť na komisiách a rokovaniach významných z hľadiska ochrany zdravia detí a mládeže.
 • Na základe poverenia dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 355/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach pre deti a mládež.

Služby obyvateľstvu

 • poradenstvo s inými štátnymi orgánmi a organizáciami pri riešení problémov našej problematiky /rekonštrukcie, nadstavby, prevádzkové poriadky atď

Legislatíva :

 • Zákon  NR SR č. 355/2007 Z.z. - o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Vyhláška MZ  SR č.526/2007 - o požiadavkách na zotavovacie podujatia

 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007  - o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti   a mládež

 • Vyhláška MZ SR č.533/2007 - o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 • Zákon č. 377/2004 v doplnení zákon č.465/2005 Z.z. - o ochrane nefajčiarov

 • Vyhláška MZ SR č. 521/2007-o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

 • Vyhláška MZ SR č. 525/2007 - o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. -požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 • Vyhláška MZ SR  č. 259/2008 - o podrobnostiach o požiadavkách na prostredie budov, byty nižšieho štandardu ( ubytovacie zariadenia)

 • Vyhláška MZ SR č. 292/2008- o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby ktorou sa dopĺňa zákon č. 140/2008 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007

 • Vyhláška  MZ SR č. 585/2008-ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 •  Zákon č. 71/1967 Z.z. - o správnom konaní

 •  Zákon  č. 152/1995 - o potravinách a doplňujúci zákon č. 195/2007

 • Vyhlášku MZ SR č. 308/2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prievádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

PROGRAMY A PROJEKTY ÚVZ v SR, ktoré sa plnia na oddelení hygieny detí a mládeže RÚVZ Prešov v roku 2015

4. ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE

Č. Ú.

NÁZOV ÚLOHY

4.2.

Zneužívanie  návykových  látok  (alkohol, tabak, drogy)                u  detí a mládeže  na  Slovensku

Cieľom je na základe dlhodobých štúdií zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog u detí a mládeže v našej republike zistiť trendy v danej oblasti, porovnať výsledky našich štúdií s výsledkami štúdie vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou metodikou. Projekt sa realizuje dotazníkovou metódou podľa požiadaviek gestora  Úrad vlády SR - odbor koordinácie protidrogovej stratégie, Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychológie. V roku  2015 sa realizoval v šiestich stredných školách  v Prešove ( SPŠ elektrotechnická, Gymnázium T. Ševčenka, , Športové gymnázium,  Obchodná akadémia, Volgogradská 3, SPŠ Bardejovská 24,  Stredná umelecká škola, Vodárenska 3) a jednej cirkevnej základnej škole  sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Celkom sa prieskumu zúčastnilo 314 študentov stredných škôl a 22 žiakov základnej školy. Zber údajov sa uskutočnil v čase  od 23.3.2015 do 27.4.2015. Vyplnené dotazníky boli zaslané dňa 29.4.10.2015 UVZ SR Bratislava na ďalšie spracovanie.

4.3.

MONITORING ÚRAZOVOSTI U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO A ŠKOLSKÉHO VEKU

Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v širšom kontexte, t.j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí  z hľadiska úrazovosti a pod.  a porovnanie získaných výsledkov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi.

       Na základe získaných údajov sa overí účinnosť intervenčných opatrení, zameraných na zníženie počtu úrazov u detí, ako aj ich vážnych zdravotných následkov v rámci predchádzajúceho prieskumu. Tento projekt sa bude plniť v druhej polovici roka 2015 – teda v školskom roku 2015/2016 u 7-10 ročných detí priebežným napĺňaním databázy údajmi získanými od respondentov z dotazníkov.

 

 

SLEDOVANIE VPLYVU ŠKODLIVÝCH LÁTOK VO VNÚTORNOM OVZDUŠÍ ŠKÔL NA ZDRAVIE DETÍ V RÔZNYCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

Medziodborová úloha –  odbor hygieny detí a mládeže a odbor objektivizácie faktorov životného prostredia

      Cieľom je plnenie Regionálneho prioritného cieľa III (RPG III) uvedeného v Deklarácii ministrov prijatej na Parmskej konferencii o životnom prostredí a zdraví, ktorým je prevencia akútnych a chronických respiračných ochorení a alergií u detí prostredníctvom zlepšovania kvality vnútorného prostredia v školách uplatnením environmentálno-zdravotných indikátorov.

    Podľa požiadaviek gestora boli do projektu zapojené  dve základné školy: - mestská Základná škola Šrobárova 23, Prešova  a vidiecka Základná škola Kapušany č. 367. V mesiaci november 2014 boli vo vybraných šiestich učebniach týchto škôl vykonané merania formaldehydu, NO2, benzénu s príbuznými zlúčeninami, merania mikroklimatických parametrov (teplota, relatívna vlhkosť). V l. polroku 2015  boli  vykonané pracovníčkami odd. HDM prieskumy  so zameraním na prítomnosť plesní v sledovaných  školách, prístup a udržiavanie zariadení osobnej hygieny a hygienické praktiky žiakov. Súčasne sa vykonával dotazníkový prieskum zameraný na fajčenie, hygienu a fyzickú aktivitu, prieskum o spôsobe dochádzania do školy, získali sa údaje o budove školy. Rodičia vypĺňali dotazník o dýchacích a alergických príznakoch a domácom prostredí žiaka. Celkom sa do prieskumu dotazníkovou metódou zapojilo 124 žiakov a 26 učiteľov. Údaje získané z dotazníkov a z meraní v jednotlivých triedach boli zadávané do  masky a v termíne do 15.06.2015 zaslané ÚVZ SR Bratislava pre ich ďalšie spracovanie.  

 

Zariadenia pre deti a mládež:

V zmysle § 24, ods. 5, písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie RÚVZ, ako aj návrh na jeho zmenu.

Náležitosti prevádzkového poriadku

(§ 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež)identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež:

 • druh zariadenia pre deti a mládež a najvyšší počet detí a žiakov zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež

 • organizáciu prevádzky zariadenia pre deti a mládež s uvedením spôsobu:

 • organizácie režimu dňa detí a žiakov, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu vrátane postupu, ak sa u žiaka alebo dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení pre deti a mládež prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane sortimentu predávaného v rámci doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov, automatov a iných foriem ambulantného predaja

 • zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody

 • zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní

 • starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku

 • zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovaniu pieskoviska

 • starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí

 • skladovania posteľnej bielizne a manipulácie s ňou, vrátane frekvencie výmeny

 • skladovania detských plienok a manipulácie a nimi, ak ide o školské zariadenia alebo prevádzkareň určenú pre deti do troch rokov veku

 • zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

 • pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi a žiakmi

 • pokyny pre návštevníkov

 • plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

 • telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

Zotavovacie podujatia (rekreácie detí, školy v prírode, lyžiarske výcviky)

V zmysle § 25, ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je organizátor zotavovacieho podujatia povinný:

 • požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia RÚVZ príslušný podľa miesta konania zotavovacieho podujatia, prípadne podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o posúdenie zotavovacieho podujatia

 • organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri jeho organizovaní prihliadal na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia

 • zabezpečiť, aby sa zotavovacie podujatie uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia

 • zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti

 • zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé

 • zabezpečiť dodržiavanie denného režimu, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí

 • zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, a fyzickú záťaž a tiež, aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná

 • zabezpečiť zdravotnú starostlivosť odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí

 • zabezpečiť lekárničku prvej pomoci

 • zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia

 • zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia

 • informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením

 • viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacom od skončenia zotavovacieho podujatia

Náležitosti žiadosti organizátora zotavovacieho podujatia:

 • Meno, priezvisko adresa, IČO( doložiť doklad o pridelení), tel. číslo (ak ide o fyzickú osobu- podnikateľa), obchodné meno - názov, sídlo, IČO, tel. číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu) resp. meno, priezvisko, adresu a tel. číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu.

 • Druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia (doložiť kópiu rozhodnutia       k uvedeniu do prevádzky toho rekreačného zariadenia, v ktorom sa zotavovacie podujatie  uskutoční)

 • Počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatiaSpôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody podľa § 17 odst.2 zákona  č. 355/2007 Z.z. Súčasne doložiť vzorku pitnej vody  uvedeného rekreačného zariadenia  (nie staršiu ako pol rok)

 • Spôsob stravovania

 • Spôsob nakladania s odpadom

 • Dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora

Ubytovacie zariadenia

V zmysle § 21, ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie – Domovy mládeže – prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení (NV SR č. 353/2006 Z. z.)

V zmysle § 21, ods. 3 vyššie uvedeného zákona je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie RÚVZ, ako aj návrh na jeho zmenu.

Náležitosti prevádzkového poriadku

 (§ 16 nariadenia vlády č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

 • druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

 • podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

 • spôsob skladovania a manipulácie a posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny

 • spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

 • postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu

 • postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

 • spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

Zásobovanie pitnou vodou v zariadeniach pre deti a mládež

Povinnosti prevádzkovateľov v starostlivosti o zabezpečenie kvality vody z individuálnych vodných zdrojov, ktoré zásobujú zariadenia pre deti a mládež vyplývajú z NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Dokumenty:

Usmernenie pre prípad vzniku pedikulózy v školských zariadeniach http://www.ruvzpo.sk/images/pdf.gif

Náležitosti žiadosti pri podaní: 

 1. Žiadosť  (v zmysle § 13 , odst. 6 zákona NR SR č. 355/2007 Zb.)

 2. Kolok v  hodnote 50 eur

 3. Doklad o pridelení IČO

 4. List vlastníctva (resp. zmluva o nájme priestorov)

 5.  Živnostenský list (resp. zriaďovacia listina)

 6. 2 x prevádzkový poriadok posudzovanej prevádzky