Oddelenie epidemiológie

vedúca oddelenia - zastupujúca: Mgr. Alžbeta Vypušťáková 051 - 7580345

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vestníka MZ SR , čiastka 12 – 19/2008 o koncepcii v odbore epidemiológia.

1. Oddelenie epidemiológie

2. Dokumenty/hlásenia

Úlohy vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády

1. Národný imunizačný program SR

2. Surveillance infekčných chorôb

3. Informačný systém infekčných ochorení

4. Nozokomiálne nákazy

5. Surveillance neinfekčných ochorení

6. Mimoriadne epidemiologicke situácie

7. Enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV

8. Prevencia HIV/AIDS 

Spolupráca a vzťah oddelenia k iným zložkám zdravotníckeho systému, iným systémom 

Pri plnení svojich úloh epidemiológovia úzko spolupracujú najmä s: 

- medicínskymi preventívnymi, klinickými a laboratórnymi odbormi

- registrami, najmä onkologickým registrom

- centrálnym registrom obyvateľov

- demografickou štatistikou vrátane úmrtnosti

- špecialistami veterinárneho lekárstva

- štatistikou

- inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi

- vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva i iných rezortov

- odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov

- s poisťovňami (zdravotnými a sociálnou)

- miestnymi samosprávami

- medzinárodnými organizáciami (EC EÚ, ECDC, WHO, FAO, OIE, a pod.)

- členskými štátmi EÚ.