Odbor laboratórnych činností je Slovenskou národnou akreditačnou službou akreditované skúšobné laboratórium

Pre neklinické monitorovanie faktorov životného a pracovného prostredia vykonáva:

 

  • chemické, fyzikálno-chemické skúšky vôd, požívatín, predmetov bežnej potreby, kozmetických výrobkov, ovzdušia, biologického materiálu

  • mikrobiologické skúšky vôd, požívatín,  kozmetických výrobkov

  • biologické skúšky vôd

  • sanitárnu mikrobiológiu

  • fyzikálne skúšky v pracovnom a životnom prostredí
  • odber vzoriek pracovného a vnútorného ovzdušia